Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Lidköping 2019-10-29


Försäljning av S:ta Maria kyrka

Ekonomiska prognoser för församlingen visar på stora underskott kommande treårsperiod, även avräknat kostnader för Nicolaikyrkans renovering. Inflödet i form av kyrkoavgift är vikande medan övriga kostnader, inte minst lönekostnader ökar. Buffert utöver målkapitalet minskar. Att fortsatt tära av kapitalet utan verkningskraftiga åtgärder bedöms som oansvarigt. 


Fastigheter

Under 60- och 70-talet byggdes distriktkyrkorna S:t Sigfrids- och S:ta Maria kyrka för att tillgodose verksamhetsnära lokaler. Det senaste decenniet har dessa distrikt alltmer kommit att fungera som egna församlingar. I detta har legat ett värde där närhet, lokal utformning, olika kulturer och sammanhang kunnat växa.

Med en tightare ekonomi måste krafttag tas i riktning att effektivisera lokalanvändningen. För att genomlysa dagens behov och lokalutnyttjandet har en inventering genomförts. Varje ansvarig har fått redogöra för behov av lokal, utrustning, storlek osv. samt vilka alternativa lokaler som kan nyttjas. I steg två lyfts konsekvenser, följder och risker med en sådan förändring av lokal fram.

Vad som hittills framkommit i arbetet med lokalförsörjningsplanen är att vissa ytor har lågt och ojämnt utnyttjande samtidigt som driftkostnaderna är betungande. En tidig slutsats är att det skulle finnas möjlighet att förlägga den verksamhet som idag sker till en mer begränsad lokalyta.

En fördel i att koncentrera till färre lokaler är att dessa i högre grad kan hållas öppna för församlingsbor och andra som vistas i Lidköping. Efter renoveringen av S:t Nicolai är målet att hålla kyrkan öppen och tillgänglig varje dag för gudstjänst, enskild andakt och verksamhet.

Verksamhet

Kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. För detta krävs ändamålsenliga lokaler och en personalstyrka med kompetens. Kyrkorådet poängterar att församlingen prioriterar att bedriva verksamhet framför att förvalta fastigheter.

Församlingen behöver gemensamt hitta mod och hopp framåt för att möta människors längtan efter tro, liv och sammanhang. I församlingsinstruktionen (församlingens styrdokument) finns inriktningen utstakad.  Nu har förtroendevalda, anställda och ideella ett ansvar att se vilka vägar som blir viktiga framåt. Vi bärs av historia och tradition men behöver mod för att gå framåt - mer i anda av att bära vidare och leva hopp och tro i öppenhet än att bevara gamla strukturer.

Tidigare arbetssätt som utgått från tre, i huvudsak separerade, delar (Nicolai, Sigfrid och Maria) blir i framtiden alltför resurskrävande. Fortsatt prioriteras en stor lyhördhet och flexibilitet för möte och närvaro i samhället och nära människor.

För 2030 är visionen ett samlat, öppet och tillgängligt arbete i centrum. När möjligheter finns att avyttra lokalytor behöver dessa övervägas på allvar för att kunna minska kostnader och ge ett ekonomiskt tillskott för framtiden.

Underlag till kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut har beretts av kyrkorådet och öppnar för framtida avyttring av distriktskyrkorna S:t Sigfrids kyrka och S:ta Maria kyrka. 

Försäljning av S:ta Maria kyrka sommaren 2021

Efter att inriktningsbeslutet om möjlig avyttring av distriktskyrkorna fastslogs i november 2019 har en dialog med Lidköpings kommun förts. Kommunen är intresserad av lokalerna då nytt demenscentrum byggs i området och detaljplan och användning av nya ytor ses över. Förhandling inför försäljning är nu inne i slutfasen och det är endast detaljer som återstår. På kyrkofullmäktiges extrainsatta möte den 1 september beslutades att ta kyrkan ur bruk. Fastställandet i stiftsstyrelsen av församlingens beslut om urbruktagande av kyrklig fastighet, var enhälligt. 

Även om fastigheten inte längre kommer vara i församlingens ägo, kommer det även fortsättningsvis att bedrivas kyrklig verksamhet i Margretelundsområdet. Församlingen ämnar hyra en mindre yta av kommunen för fortsatt gudstjänst, verksamhet och närvaro i området. Exakt hur denna nya lokal kommer se ut och vilken typ av verksamhet som kommer bedrivas där får vi återkomma med, men inga förändringar sker förrän årets konfirmander konfirmerats juni 2021.

Varför lägga pengar på att renovera S:t Nicolai kyrka?

Med bakgrund av ovanstående kan det verka konstigt att prioritera en kostsam renovering. S:t Nicolai kyrka är församlingens huvudkyrka och är skyddad av kulturmiljölagen. Församlingen är därav skyldig att bevara kyrkan för framtida generationer, och hålla den öppen och tillgänglig för dagens behov. På grund av att kyrkan är kulturmiljölagskyddad får församlingen även en så kallad kyrkoantikvarisk ersättning som täcker ca. hälften av kostnaden.

Renoveringen omfattar fasad och tak och var planerad redan 1990. Då gjordes en bedömning att den kunde senareläggas ett tjugotal år. De medel som tas i bruk för renoveringen är avsatta sedan lång tid tillbaka. En viktig faktor i renoveringen har varit att välja material som minimerar kostnaderna för framtida underhåll.