Sidan 10 - Om... Nr 3 2012

Enkel HTML-version

En man som under en stor del
av sitt yrkesverksamma liv mött
människor i olika situationer där
själen inte har mått så bra, är
Erland Svenungsson
. Erland
har sina rötter i ett bondehem i
Bohuslän. Det var väl tänkt från
början att han skulle bli bonde,
men hans livsväg vek av åt ett
annat håll. På Erlands visitkort
kan nämligen sättas socionom,
psykoterapeut och präst. Men
även författare! Den senaste bo-
ken
”Fjärilens hemlighet”
har
alldeles nyligen kommit ut på
bokförlaget Libris. I den boken
vill Erland ge sin syn på vad
som blir viktigt i livet mitt i li-
dandet och kampen, att livet kan
lysa mitt i mörkret!
År 1990 blev
Stiftsgården Lille-
skog, senare kallat Själavårds-
institut,
Erlands arbetsplats,
ända fram till sin pensionering
förra året. Erland berättar:
”Lilleskog har under åren
blivit
en plats för samtal, handledning,
retreater, rekreationsveckor och
utbildning. Det är en satsning
som Skara stift gör för all sin
personal, men även utåt till en
större allmänhet. En unik plats i
Svenska kyrkan, men även med
ett ekumeniskt perspektiv. Må-
let med verksamheten är att alla
ska kunna känna sig välkomna
dit, oberoende av religion eller
annan tillhörighet. Lilleskog vill
vara en plats där det är tillåtet att
ställa frågorna, att få vara som
man känner sig. Att få uttrycka
sin längtan, sin rädsla, sin tro
och sina tvivel.”
Finns det något sätt att mäta
om en människa själsligt mår
bra eller dåligt?
”Frågan är:
var sätter vi må-
bra-ribban? En god själslig häl-
sa är inte detsamma som att vara
frisk, vacker och framgångsrik.
Människor med svåra lidanden
och handikapp kan leva ett lika
meningsfullt liv som den som
betraktas som frisk. För fem
år sedan dog min bror i cancer.
Han kämpade med sin sjukdom i
femton år. Jag frågade honom en
gång hur han stod ut med kam-
pen och de dagliga sprutorna.
Han svarade att han förmodli-
gen inte levde ett sämre liv än
jag. Jag fick då något att tänka
på, nämligen att aldrig värdera
en annan människas liv!”
Du har ju under årens lopp
mött många människor med
problem av olika slag. Kan
du märka av en viss förskjut-
ning av problemområden som
människor söker för idag än
vad de gjorde för 10-15 år se-
dan?
”Det finns mycket idag som mer
än tidigare framkallar vår ångest.
Den själsliga ensamheten breder
ut sig, och den är ett gissel som
påverkar hela människans väl-
befinnande. ”Se till så att livet
blir som du vill ha det” utropar
reklamen. Själv har jag aldrig
lyckats med det konststycket.
Jag vågar nog säga att vi idag
kämpar mer med våra relatio-
ner än tidigare. Det är svårt med
samlevnad när det är svårt att få
10
En människa består ju inte bara av kropp, utan
även av själ och ande. I vårt land och samhälle är
många människor angelägna om att ge kroppen
vad den behöver i form av motion och träning för
att få en bra fysisk hälsa.Men den själsliga hälsan,
hur står det till med den egentligen? Är vi lika an-
gelägna om att vår själ ska få näring och må bra,
som vi är när det gäller vår kropp?
Hur står det till med
den själsliga hälsan?
Erland Svenungsson
Foto Lise-Lottie Hernqvist-Svenungsson